Organizator

01GridW rgb-mini przyciete

Centrum UNEP/GRID-Warszawa (Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska) działa od 1991 roku jako ośrodek światowej sieci GRID (ang. Global Resource Information Database) utworzonej w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP, ang. United Nations Environment Programme). Misją sieci GRID jest propagowanie efektywnego zarządzania zasobami środowiska naturalnego z  zastosowaniem informacji przestrzennej, a także promocja pro-środowiskowych zachowań i postaw w społeczeństwie.

Organizacja jest liderem w promowaniu wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz edukacji ekologicznej. Od 16 lat pełni rolę Krajowego Koordynatora Programu GLOBE (ang. The Global Learning and Observations to Benefit the Environment) w Polsce. W 2011 r. Centrum otrzymało, jako jedyny ośrodek w Polsce, status krajowego Centrum Doskonałości eduGIS.pl. Akredytacja przyznawana jest przez europejską sieć współpracy digital-earth.eu. Celem współpracy jest promocja zastosowania w edukacji tzw. geo-mediów, czyli technologii przestrzennych, które pozwalają na pozyskiwanie, przetwarzanie i dzielenie się informacją o otaczającym świecie.

Oferta edukacyjna Centrum jest kierowana zarówno do nauczycieli, jak i uczniów. Obejmuje organizację szkoleń, warsztatów i kursów doszkalających dla nauczycieli, a także zajęć (lekcji pokazowych, gier terenowych, zajęć podczas zielonych szkół i wycieczek szkolnych) dla uczniów. W ramach projektów edukacyjnych realizowanych przez organizację są opracowywane innowacyjne narzędzia przestrzenne do nauki przedmiotów przyrodniczych, a także publikacje (poradniki metodyczne, zestawy materiałów dydaktycznych) wspierające proces wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.

Zobacz więcej: www.gridw.pl

Konferencja

Prezentacja najnowszych trendów w edu- kacji przyrodniczej (prelegenci z Polski i zagranicy). Europejskie przykłady sku- tecznego włączania nowych technologii w system edukacji formalnej. Spojrzenie w cyfrową przyszłość edukacji – potrzeby uczniów XXI w. a możliwości polskiej szkoły.

Warsztaty

Prowadzone w formule „Sprawdź to sam – oswój technologie”, dające możliwość nabrania swobody w posługiwaniu się nowymi technologiami w różnych formach pracy z uczniem. Tematyka warsztatów oparta o zagadnienia zawarte w pod- stawie programowej. Dostęp do gotowych materiałów edukacyjnych.

Strefa wystawowa

Prezentacje firm, oferujących innowa- cyjne narzędzia edukacyjne: rozwiązania mobilne (tablety, smartfony), tablice interaktywne, aplikacje dedykowane edu- kacji. Możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami i zasięgnięcia porady.