Prelegenci

AChrzastowska1

Agnieszka Chrząstowska-Wachtel

Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu geoturystyki, od wielu lat z pasją wypełniająca edukacyjną misję jako nauczyciel geografii. Wyznaje zasadę, że o otaczającym świecie najlepiej opowiadać w warunkach naturalnych. Zorganizowała wiele geograficznych obozów naukowych, warsztatów i wycieczek.

Brała udział w seminarium Rady Europy “Multicultural Education for New Europe” na temat międzykulturowej edukacji w nowej Europie zorganizowanym przez MENiS, CODN i Radę Europy. Pełniła funkcję opiekuna Klubu Europejskiego. Obecnie jest koordynatorem edukacji europejskiej w Liceum Przymierza Rodzin.

Jej zainteresowanie wykorzystaniem geo-mediów w nauczaniu rozpoczęło się w pierwszych latach pracy w szkole, kiedy to poszukiwała nowoczesnych środków nauczania.  Od tego czasu promuje zastosowanie tych narzędzi w edukacji m.in. poprzez opracowywanie scenariuszy lekcji oraz prowadząc zajęcia dla licealistów i studentów. Bierze aktywny udział w warsztatach i szkoleniach dla nauczycieli. Została jednym z koordynatorów pilotażowego programu dla polskich liceów “Edukacja z Internetem tp”. Członek Grupy Roboczej EduGIS w ramach projektu Akademia EduGIS (koordynator: Centrum UNEP/GRID-Warszawa), którego celem było upowszechnianie zastosowań nowoczesnych technologii w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz edukacji środowiskowej.

Karl Donert Karl Donert

Geograf z wykształcenia, edukator z wyboru. Dyrektor Europejskiego Centrum Doskonałości digital-earth.at, funkcjonującego na Uniwersytecie im. Parisa Lodrona w Salzburgu, Austria (www.digital-earth.at). Głównym celem ośrodka jest promowanie wykorzystania nowoczesnych technologii przestrzennych (tzw. geo-mediów – mediów geograficznych) w edukacji szkolnej. Centrum organizuje m.in. kursy doszkalające dla czynnych nauczycieli, a także zabiega o jak najszersze wprowadzanie ww. tematyki do programów kształcenia uczelni wyższych, zwłaszcza kierunków przygotowujących do pracy w zawodzie nauczyciela.

Karl posiada bogate doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych, w tym ukierunkowanych na budowanie sieci współpracy. Jest przewodniczącym Europejskiego Stowarzyszenia Geografów (European Association of Geographers EUROGEO) oraz Brytyjskiego Stowarzyszenia Nauczycieli (UK National Teaching Fellow). Bierze aktywny udział w pracach wielu organizacji, takich jak: Academia Europaea, Brytyjskie Królewskie Towarzystwo Geograficzne (the Royal Geographical Society), czy Rada Europy (członek grup roboczych ds. edukacji i kultury, ochrony krajobrazu, zmian klimatu).

Na co dzień dyrektor wykonawczy Innovative Learning Network Ltd., wyspecjalizowanej w zarządzaniu projektami, koordynowaniu współpracy środowisk akademickich oraz biznesowych oraz prowadzeniu pracy rozwojowych i badawczych w zakresie edukacji. Charyzmatyczny mówca, prelegent na wielu europejskich i światowych konferencjach. Lider w kreowaniu trendów w nowoczesnej edukacji. Często zapraszany do pełnienia roli konsultanta, chętnie dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie zastosowania mediów geograficznych w edukacji.

ewelina kardaś- herma1

Ewelina Kardaś-Herma

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie. Podczas studiów była dwukrotną stypendystką Ministra Edukacji Narodowej w związku z prowadzeniem innowacyjnych badań na bazie kwasu barbiturowego i jego wykorzystaniu w chemii polimerów. Obecnie jest nauczycielem chemii z 13–letnim stażem pracy z uczniami szkół gimnazjalnych. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego.

W swojej pracy angażuje młodzież w działania dotyczące ochrony środowiska. Od 10 lat pełni funkcję szkolnego koordynatora Programu GLOBE w Gimnazjum Nr 10 w Rzeszowie. W latach 2005-2008 była inicjatorem powstania pierwszej w Polsce klasy badawczej. Innowacja programowo- metodyczna dotyczyła zmian w programach zajęć edukacyjnych oraz metod pracy dydaktycznej. Brała udział w konkursie organizowanym przez Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie „Szkoła Globalna 2012”. Koordynowała projekt  „Łamanie barier warunkiem równych szans” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Interesuje się głównie chemią, zaszczepiając w młodzieży zmysł chemiczny. Od lat współpracuje z Kołem Naukowym Studentów Chemii „Esprit” Politechniki Rzeszowskiej, gdzie uczęszcza z młodzieżą na ciekawe lekcje chemii w laboratorium chemicznym.

Kolodziejczyk Witold

Witold Kołodziejczyk

Redaktor naczelny miesięcznika "Edukacja i Dialog", członek redakcji  Portalu o Nowoczesnej Edukacji Edunews.pl i rady merytorycznej Edustyle. Promotor wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. Stworzył i wdraża nowatorski projekt Collegium Futurum - gimnazjum i liceum w Słupsku wykorzystujący nowe modele dydaktyczne oparte na technologii informacyjno-komunikacyjnej. Apple Education Mentor oraz członek Rady Ekspertów ThinkTank.

Autor licznych publikacji promujących innowacje w zarządzaniu oświatą, trener kadry kierowniczej oświaty. Autor książki Gra o szkołę. W poszukiwaniu zasad zarządzania w nowych czasach oraz współautor raportu Jak będzie zmieniać się edukacja. Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Współpracownik w zespole doradcy Prezesa Rady Ministrów w rządzie Jerzego Buzka.

Kornelia Rzepka

Kornelia Rzepka

Absolwentka Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, nauczycielka geografii i wychowania do życia w rodzinie z 27-letnim stażem pracy z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego.

W swojej pracy angażuje młodzież w różnorodne działania, projekty i programy dotyczące nauk przyrodniczych i ochrony środowiska. Od 2002 r. pełni funkcję szkolnego koordynatora Programu GLOBE w Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku, realizuje autorski program nauczania „Kształcenie umiejętności matematyczno-przyrodniczych w oparciu o Program GLOBE”.

Interesuje się pedagogiką zabawy wykorzystywaną także w edukacji przyrodniczej  i środowiskowej. Posiada doświadczenia w opracowaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Organizatorka turystyki szkolnej, zarówno dla uczniów, jak i rodzin nauczycielskich.

Jukka Tulivuori

Jukka Tulivuori

Doświadczony pedagog – w latach 1998-2001 pracowało jako nauczyciel geografii. Obecnie pełni funkcję Doradcy ds. Edukacji w Fińskiej Narodowej Radzie Edukacji (The Finnish National Board of Education, FNBE). Bezpośrednio zaangażowany w opracowywanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych m.in. platformy PaikkaOppi – aplikacji mapowej, zastępującej uczniom tradycyjne atlasy szkolne; powszechnie stosowanej w fińskich szkołach, a także planowanej do wykorzystania w trakcie państwowych  egzaminów końcowych.

Aktywnie włącza się w działania, których celem jest promocja powszechnego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w fińskich szkołach. Brał udział w pracach nad modyfikacją podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych (geografia, biologia). Zaangażowany w rozwój systemu ustawicznego kształcenia nauczycieli. Osoba o otwartym umyśle, chętnie dzieląca się swoim doświadczeniem w ramach licznych europejskich projektów m.in. European SchoolNet.

Wozniak Anna           

Anna Woźniak

Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi oraz studiów podyplomowych z ochrony środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Nadany stopień nauczyciela dyplomowanego biologii. Posiada 30-letnie doświadczenie w nauczaniu, a od 18 lat dzieli się swoją wiedzą z innymi nauczycieli pełniąc funkcję doradcy metodycznego w zakresie biologii.

Autorka poradników dla nauczycieli biologii, a także uczestniczka wielu projektów z zakresu ochrony środowiska i wdrażania innowacji w szkole, w tym nowoczesnych technologii. Za swoje osiągniecia dydaktyczne i aktywną działalność we wdrażaniu innowacji w szkołach otrzymała nagrodę ministra edukacji. Z zamiłowania podróżniczka, na zdjęciu z wyprawy do Kenii.

 Luc Zwartjes

Luc Zwartjes

Człowiek-orkiestra, kompleksowo podchodzący do zagadnień zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji. Nauczyciel geografii z blisko 30-letnim doświadczeniem (obecnie nauczyciel w Sint-Lodewijkscollege w Bruges Belgia), na co dzień wykorzystujący najnowsze osiągnięcia techniki w swojej pracy z uczniami. Przez ponad 10 lat dzielił się swoim doświadczeniem, prowadząc kursy dla nauczycieli i pełniąc funkcję doradcy metodycznego. Od 2011 r. wykładowca akademicki i pracownik naukowy Wydziału Geografii Uniwersytetu w Ghent, Belgia, czynnie zaangażowany w kształcenie przyszłych nauczycieli. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół badania możliwości zastosowania geo-mediów w edukacji w kontekście obowiązującej podstawy programowej. Promuje wykorzystanie cyfrowych nagrań audio, video oraz zdjęć jako bogatego źródła informacji  o otaczającym nas świecie.

Zaangażowany w prace wielu organizacji o profilu edukacyjnym m.in. iGeo Task Force, komitetu odpowiedzialnego za organizację Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej. Pełni funkcję przewodniczącego Flamandzkiego Stowarzyszenia Nauczycieli Geografii (Flemish Geography Teachers Association). Jest członkiem prezydium Europejskiego Stowarzyszenia Geografów (European Association of Geographers EUROGEO). Współkoordynuje prace Europejskiego Centrum Doskonałości digital-earth.at, funkcjonującego na Uniwersytecie im. Parisa Lodrona w Salzburgu, Austria. Bierze aktywny udział w pracach kilku sieci współpracy, ukierunkowanych na promowanie zagadnień związanych z myśleniem przestrzennym (ang. spatial thinking) m.in. projektu iGuess (badanie możliwości wykorzystania oprogramowania geoinformacyjnego w edukacji gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej), I-Use (promowanie statystyki w edukacji).

W dziale KONFERENCJA:
Konferencja

Prezentacja najnowszych trendów w edu- kacji przyrodniczej (prelegenci z Polski i zagranicy). Europejskie przykłady sku- tecznego włączania nowych technologii w system edukacji formalnej. Spojrzenie w cyfrową przyszłość edukacji – potrzeby uczniów XXI w. a możliwości polskiej szkoły.

Warsztaty

Prowadzone w formule „Sprawdź to sam – oswój technologie”, dające możliwość nabrania swobody w posługiwaniu się nowymi technologiami w różnych formach pracy z uczniem. Tematyka warsztatów oparta o zagadnienia zawarte w pod- stawie programowej. Dostęp do gotowych materiałów edukacyjnych.

Strefa wystawowa

Prezentacje firm, oferujących innowa- cyjne narzędzia edukacyjne: rozwiązania mobilne (tablety, smartfony), tablice interaktywne, aplikacje dedykowane edu- kacji. Możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami i zasięgnięcia porady.