Prowadzący

 Danuta Rysak male

Danuta Rysak

Dyplomowany nauczyciel informatyki i fizyki w III Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (Fizyka, Informatyka). Egzaminator OKE z Informatyki, Wzorcowy Edukator Apple, Trener APD (Apple Professional Development). Administrator szkolnych pracowni komputerowych: Macintosh i PC.

Jest współautorem kilku publikacji zawierających doświadczenia środowisk edukacyjnych z platformą Mac OSX. Wspiera nauczycieli w stosowaniu technologii informacyjnej w pracy własnej i na lekcjach na terenie Dolnego Śląska. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu technologii informacyjnej i edukacji medialnej w praktyce szkolnej oraz szkolenia dla różnych środowisk zawodowych. Organizator Zjazdów Użytkowników Macintoshy na terenie Dolnego Śląska

Danuta Rysak poprowadzi warsztat Partnera Głównego "Niebo nad nami".

SAM 0631 abcd

Jolanta Wawrzyniak-Rószczka

Absolwentka Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych m.in. z turystyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Koordynator Programu Globe w II Liceum Ogólnokształcącym przy ZSiPO w Nysie. Systematycznie poszukuje efektywnych metod pracy, biorąc udział wielu projektach edukacyjnych: Ekoopolszczyzna. Mapa zagrożeń ekologicznych; Nowe technologie na usługach edukacji; Filmowa mapa przemian; Blogowa mapa przemian; Witamina oświatowa. Uczestniczy także w zjazdach Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Dba o rozwój zainteresowań i umiejętności uczniów z geografii i ekologii, wykorzystując zróżnicowane metody pracy m.in. webquesty, projekty edukacyjne, warsztaty, sesje popularnonaukowe, wycieczki dydaktyczne, czy spotkania z podróżnikami. Wraz z uczniami prowadzi blog o tematyce geograficznej.

Jolanta Wawrzyniak-Rószczka poprowadzi dwa warsztaty "Powodzie w dorzeczu Wisły i Odry" oraz "Satelitarna lekcja klimatu".

Luc Zwartjes                                      

Luc Zwartjes

Człowiek-orkiestra, kompleksowo podchodzący do zagadnień zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji. Nauczyciel geografii z blisko 30-letnim doświadczeniem (obecnie nauczyciel w Sint-Lodewijkscollege w Bruges Belgia), na co dzień wykorzystujący najnowsze osiągnięcia techniki w swojej pracy z uczniami. Przez ponad 10 lat dzielił się swoim doświadczeniem, prowadząc kursy dla nauczycieli i pełniąc funkcję doradcy metodycznego. Od 2011 r. wykładowca akademicki i pracownik naukowy Wydziału Geografii Uniwersytetu w Ghent, Belgia, czynnie zaangażowany w kształcenie przyszłych nauczycieli. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół badania możliwości zastosowania geo-mediów  w edukacji w kontekście obowiązującej podstawy programowej. Promuje wykorzystanie cyfrowych nagrań audio, video oraz zdjęć jako bogatego źródła informacji  o otaczającym nas świecie.

Zaangażowany w prace wielu organizacji o profilu edukacyjnym m.in. iGeo Task Force, komitetu odpowiedzialnego za organizację Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej. Pełni funkcję przewodniczącego Flamandzkiego Stowarzyszenia Nauczycieli Geografii (Flemish Geography Teachers Association). Jest członkiem prezydium Europejskiego Stowarzyszenia Geografów (European Association of Geographers EUROGEO). Współkoordynuje prace Europejskiego Centrum Doskonałości digital-earth.at, funkcjonującego na Uniwersytecie im. Parisa Lodrona w Salzburgu, Austria. Bierze aktywny udział w pracach kilku sieci współpracy, ukierunkowanych na promowanie zagadnień związanych z myśleniem przestrzennym (ang. spatial thinking) m.in. projektu iGuess (badanie możliwości wykorzystania oprogramowania geoinformacyjnego w edukacji gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej), I-Use (promowanie statystyki w edukacji).

Luc Zwartjes poprowadzi warsztat "Zrównoważony rozwój a sytuacja demograficzna i społeczna na świecie (How to link sustainability with the demographic and economic situation in the world)".

Pozostałe warsztaty zostaną poprowadzone przez ekspertów Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz pracowników instytucji partnerskich:

W dziale WARSZTATY:
Konferencja

Prezentacja najnowszych trendów w edu- kacji przyrodniczej (prelegenci z Polski i zagranicy). Europejskie przykłady sku- tecznego włączania nowych technologii w system edukacji formalnej. Spojrzenie w cyfrową przyszłość edukacji – potrzeby uczniów XXI w. a możliwości polskiej szkoły.

Warsztaty

Prowadzone w formule „Sprawdź to sam – oswój technologie”, dające możliwość nabrania swobody w posługiwaniu się nowymi technologiami w różnych formach pracy z uczniem. Tematyka warsztatów oparta o zagadnienia zawarte w pod- stawie programowej. Dostęp do gotowych materiałów edukacyjnych.

Strefa wystawowa

Prezentacje firm, oferujących innowa- cyjne narzędzia edukacyjne: rozwiązania mobilne (tablety, smartfony), tablice interaktywne, aplikacje dedykowane edu- kacji. Możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami i zasięgnięcia porady.